پیوست: ۱

1.استفاده از اسفنج برای تمیزکردن شیشه اکواریوم

X