پیوست: ۱(۱)

1. استفاده از جانداران جلبک خوار برای از بین بردن جلبک ها

X