پیوست: platy shakhes1

ماهی بسیار زیبا و دوست داشتنی

X