پیوست: ماهی زبرا نوشته دار

این ماهی یک ماهی ساده زیست می باشد.

X